Warunki gwarancji

 1. Gwarant udziela Kontrahentowi gwarancji na dobrą jakość i sprawne działanie zakupionych opraw.
 2. Okres gwarancji, liczony od daty sprzedaży opraw Kontrahentowi, wynosi 36/60miesięcy i obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w urządzeniu.
 3. Wady lub uszkodzenia oprawy ujawnione w okresie gwarancji, będą usuwane bezpłatnie w ciągu do 14 dni od daty dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego, a w razie konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy termin naprawy ustalany będzie przez zainteresowane strony indywidualnie.
 4. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi dokonywania, których Użytkownik jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt (np. czyszczenie, instalacja, programowanie).
 5. Niniejszej gwarancji udziela się na standardowe warunki pracy w czasie nie większym niż 12 godzin na dobę w temperaturze otoczenia\pracy -20°C ÷ +40°C. Przekroczenie podanych warunków pracy powoduje utratę uprawnień do udzielonej gwarancji.    
 6. Gwarancją nie jest objęty spadek strumienia świetlnego oraz barwy modułów LED zgodnych ze specyfikacja danej oprawy, które są zjawiskiem normalnym i naturalnym.
 7. Gwarancją nie są objęte:
  1. Uszkodzenia spowodowane zdarzeniami takimi jak: uderzenie pioruna, przepięcie w linii energetycznej lub teleinformatycznej, pożarem, zalaniem lub innymi niekontrolowanymi zjawiskami, niezależnym od Gwaranta
  2. Mechaniczne uszkodzenia sprzętu i wywołane nimi wady (stłuczenie, obicie, przecięcie lub urwanie przewodów połączeniowych, itp.)
  3. Uszkodzenia powstałe na skutek przepięć impulsowych
  4. Uszkodzenia powstałe na skutek podłączenia opraw do instalacji elektrycznej niespełniającej obowiązujących norm elektrycznych
  5. Uszkodzenia i wady wynikłe na skutek:

- niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją i przeznaczeniem użytkowania, przechowywania lub konserwacji sprzętu

- niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji

- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych

 1. Sprzęt podlegający naprawie powinien być dostarczony do punktu serwisowego wraz z prawidłowo wypełnioną kartą gwarancyjną i dowodem potwierdzającym zakup.
 2. Zaleca się dostarczanie sprzętu w oryginalnym opakowaniu. W przypadku braku opakowania fabrycznego, ryzyko uszkodzenia sprzętu w czasie transportu do i z punktu serwisowego, ponosi Kontrahent.
 3. W przypadku dostarczenia do serwisu sprzętu sprawnego technicznie lub wymagającego czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, koszty czyszczenia, oględzin, testowania, transportu, mogą zostać przeniesione na Zgłaszającego.
 4. Niniejsza karta gwarancyjna, wraz z dowodem potwierdzającym zakup, stanowią jedyną podstawę do realizacji uprawnień gwarancyjnych.
 5. Prawa i obowiązki stron reguluje treść postanowień ujętych w niniejszej umowie, z którymi Nabywca powinien się zapoznać przed zakupem (podstawą do rozstrzygnięcia ewentualnych rozbieżności jest prawo obowiązujące w Polsce).
 6. Gwarancja jest ważna na terytorium EU. Pa za granicami UE gwarancja realizowana jest przez lokalnych dystrybutorów.
 7. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

*Nie dotyczy ekonomicznych opraw oświetleniowych w marce KAFLER